Prezentacija projekta

Savet Evrope pruža podršku relevantnim institucijama u Kosovo* kako bi se unapredio kvalitet obrazovanja primenom preventivnih mehanizama utemeljenih na standardima i praksi Saveta Evrope. Projekt se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije, a uključeni su i drugi relevantni partneri kao što su javni univerziteti, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za Akreditaciju, ustanove koje se bave obrazovnom politikom i istraživačkim radom, nevladin sektor i naučni radnici.


Projekt zajedno finansira Evropska Unija i Savet Evrope kroz programski okvir Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey“. Projekte sprovodi Odeljenje Saveta Evrope za obrazovanje u saradnji sa Programskom kancelarijom Saveta Evrope u Prištini.

Predviđeno je da projekti traju 26 meseci, odnosno da će se završiti do 30 novembra 2018 godine. Budžet iznosi ukupno 350.000 eura.


* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i usklađuje se sa UNSCR 1244 i mišljenjem MSP o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Akcija je sufinansirana od strane Evropske unije i Savjeta Evrope u okviru programskog okvira "Horizontalni fond za zapadni Balkan i Tursku"

Ciljevi i očekivani rezultati

Opšti cilj projekta je jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju primenom preventivnih mehanizama koji počivaju na standardima i praksi Saveta Evrope.

Prvi pojedinačni cilj je podrška relevantnim visokoškolskim ustanovama u izradi etičkih standarda, borbi protiv korupcije i promovisanju najboljih praksi vezanih za kvalitet i integritet u visokom obrazovanju. Ovaj pojedinačni cilj biće ostvaren postizanjem sledećih rezultata:

  • Relevantne javne institucije usvajaju mehanizme za sprečavanje korupcije i jačanje etike, transparentnosti i integriteta u visokom obrazovanju;
  • Uspostavljeni su mehanizmi koji se oslanjaju na standarde i primere dobre prakse koje promoviše Platforma Saveta Evrope o etici u obrazovanju (ETINED).

Drugi pojedinačni cilj je podizanje sviesti i unapređenje znanja glavnih aktera u obrazovanju o etičkim standardima i načinima rešavanja problema korupcije. Ovaj pojedinačni cilj biće ostvaren postizanjem sledećeg rezultata:

  • ü Zaposleni u državnim visokoškolskim ustanovama i studenti mogu bolje da prepoznaju situacije koje dovode u pitanje integritet u visokom obrazovanju i odgovore na njih.

Širi kontekst

Generalni sekretar Saveta Evrope Thorbjørn Jagland i komesar Evropske unije za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn najavili su 11. aprila 2016. novi model saradnje ove dvije organizacije sa ciljem pružanja podrške Jugoistočnoj Evropi i Turskoj u aktivnostima na usklađivanju sa evropskim standardima.

Naziv inicijative je European Union/Council of Europe Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey (Horizontal Facility) i trajaće tri godine (od maja 2016. do maja 2019. godine). U fokusu će biti tri oblasti: ostvarivanje pravde, borba protiv privrednog kriminala, kao i borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih grupa. Budžet iznosi 25 miliona eura, od čega je Evropska unija obezbedila 20, a Savet Evrope 5 miliona eura.

Kroz Horizontal Facility, Evropska Unija i Savet Evrope pružiće podršku zemljama korisnicama u usklađivanju kako sa standardima Saveta Evrope tako i sa pravnom tekovinom Evropske unije primenom pristupa koji uključuje dvije komplementarne komponente, tehničku saradnju i pružanje ekspertske pomoći. Horizontal Facility se oslanja na jedinstvene metode rada Saveta Evrope koje podrazumevaju ciljane aktivnosti tehničke saradnje osmišljene na osnovu zaključaka i preporuka nadzornih tela Saveta Evrope kojima se ukazuje na oblasti u kojima je potrebno dalje unapređivati zakonodavstvo i politike zemalja korisnica kako bi se postigla usaglašenost sa standardima Saveta Evrope.