Creative Europe Course

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Crossovers and Fundraising

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Introduction to Cultural Journalism

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Digital Communication

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Culture and Creativity

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Communication

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Proposal Writing

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Cultural Strategy

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Finance & Project Budget

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Advocacy

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Donor Fundraising Strategy

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Strategic Planning

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Marketing

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian

 

Creating Value in Creative Economy

English / Russian / Armenian / Azerbaijani / Belarusian / Georgian / Romanian / Ukrainian