O programu reforme zatvora u BiH

Projektni tim za reformu zatvora Vijeća Evrope trenutno implementira Zajednički program (ZP) sa Evropskom unijom (EU) Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey koji se u BiH provodi pod nazivom "Jačanje mehanizama zaštite ljudskih prava pritvorenika i zatvorenika u Bosni i Hercegovini". 

Horizontalni program pomoći je mehanizam saradnje između Evropske unije i Vijeća Evrope koji za cilj ima pružanje podrške Jugoistočnoj Evropi i Turskoj kako bi njihovi standardi bili u skladu sa evropskim. Ova trogodišnja inicijativa, koja je pokrenuta u maju 2016., će se fokusirati na sljedeća tematska područja: 

  • Osiguravanje pravde;
  • Borba protiv korupcije, privrednog i organizovanog kriminala; 
  • Borba protiv diskriminacije i zaštita ljudskih prava ranjivih grupa.

Trenutni ZP nastoji pružiti podršku vlastima BiH u punom poštivanju evropskih standarda s ciljem ostvarivanja daljnjeg napretka na putu ka evropskim integracijama. Takođe, program ima za cilj unaprijediti kapacitete osoblja koji postupaju sa osobama lišenim slobode, osmisliti i pružiti svrsishodne aktivnosti za osobe lišene slobode, osigurati da je pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u zatvorima na istom nivou kao onaj koji se nudi u zajednici te pružiti podršku u procesu postupanja sa prestupnicima koji imaju duševne smetnje.