Bu tematik alan çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda cezaevleri ve kolluk güçleri (kolluk uygulamalarında insan hakları, cezaevlerinde sağlık hizmetleri ve işkence ve kötü muameleye karşı güvenceler dahil), yargıda insan hakları standartları (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının uygulanması), göç ile ilgili sorunlar, adalet sistemlerinin verimliliği (mahkemelerin niteliğinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla adli istatistiklerin analizi) ve/veya hukuki iş birliği (hâkim ve savcıların bireysel bağımsızlığını ve yargı sisteminin hesap verebilirliğini artırma) konularına odaklanılacaktır.

Geri CEPEJ experts conduct an assessment mission on mediation practices in Albania

Albania 29 March 2023
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
CEPEJ experts conduct an assessment mission on mediation practices in Albania

 

A mission of CEPEJ experts to Albania took place in Albania to assess the current situation in the field of mediation. This initiative, supported by EU and Council of Europe joint SEJIV action aims to provide key recommendations for further support in developing mediation practices in Albania in line with CEPEJ guidelines and CEPEJ Mediation Development Toolkit.

The CEPEJ experts met with representatives of the Mediation Chamber of Albania, High Judicial Council, Bar Association, and with judges of Tirana District Court  (Civil and Penal Section) and judges of Tirana Administrative Court for an initial exchange.

Following the outcomes of the assessment mission,  awareness raising workshops and training activities may be offered to project beneficiaries.

The activity was organized by the action on “Strengthening the Quality and Efficiency of Justice in Albania (SEJ IV)" in the framework of the European Union/Council of Europe joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye” (Horizontal Facility III), co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe.

“Tema 1 - Adaletin güçlendirilmesi” alanındaki projeler:
 • Arnavutluk'ta adaletin niteliğinin ve etkinliğinin güçlendirilmesi (SEJ IV)
 • Arnavutluk'ta mülkiyet hakkının korunmasının iyileştirilmesi ve AİHM kararlarının icrasının kolaylaştırılması (D-REX III)
 • Arnavutluk'taki mahkumların insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi
 • Bosna-Hersek'te adaletin etkinliğinin ve niteliğinin güçlendirilmesi (BiHSEJ)
 • Bosna-Hersek'te tutuklu ve hükümlü kişilere yönelik muamelenin Avrupa standartları uyarınca güçlendirilmesi
 • Kosova'da adaletin niteliğinin ve etkinliğinin güçlendirilmesi* (KoSEJ III)
 • Karadağ'da yargı sisteminin hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi ve mağdurların haklarının korunmasının iyileştirilmesi
 • Karadağ'da tutuklu ve hükümlü kişilerin insan haklarının korumasının güçlendirilmesi
 • Kuzey Makedonya'da entegre ve daha verimli bir Ücretsiz Adli Yardım (FLA) sistemine doğru
 • Kuzey Makedonya'daki ceza infaz sisteminin kapasitesinin güçlendirilmesi
 • Sırbistan'da insan haklarının korumasının güçlendirilmesi
 • Sırbistan'da tutuklu ve hükümlü kişilerin insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi
 • Türkiye'de göç bağlamında insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi
 • Batı Balkanlar'daki yargı reformu çalışmalarının sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesi – Faz II “Dashboard Western Balkans II”
 • Batı Balkanlar'da cezaevlerindeki şiddet içeren aşırılık ile mücadele ve tahliye sonrasında daha fazla radikalleşmeyi önlemek üzere iş birliğinin geliştirilmesi

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.