Geri BiH: Strengthening the Human Rights Ombudsman to fight discrimination

Horizontal Facility animated video on strengthening the Human Rights Ombudsman to fight discrimination in Bosnia and Herzegovina.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.