Rad u ovoj tematskoj oblasti fokusiran je na zatvore i policiju (uključujući ljudska prava u policiji, zdravstvenu zaštitu u zatvorima i mjere zaštite od torture i zlostavljanja), standarde ljudskih prava u pravosuđu (sa fokusom na unapređenje primjene sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava), pitanja migracija, efikasnost pravosudnih sistema (sa fokusom na analizu pravosudne statistike radi optimizacije sudske administracije) i/ili pravnu saradnju (koja se bavi povećanjem individualne nezavisnosti sudija i tužilaca i odgovornosti pravosuđa).

Back Call for tenders: Purchase of consultancy services for development of the second phase of the Software for appointment of ex-officio lawyers for the Bar Association of North Macedonia

North Macedonia 24 August 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Call for tenders: Purchase of consultancy services for development of the second phase of the Software for appointment of ex-officio lawyers for the Bar Association of North Macedonia

Within the framework of the joint European Union/Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”, the Council of Europe is currently implementing the action on Towards a Consolidated and More Efficient Free Legal Aid (FLA) System in North Macedonia.

In that context, it is looking for a Provider for purchase of consultancy services for development of a Software for appointment of ex-officio lawyers for the Bar Association of North Macedonia.

Deadline for submission of tenders/offers is 18 September 2023. Email for submitting offers and for questions: [email protected]

For more information, please, consult the files below:

 TENDER FILE / Terms of reference 

CONTRACT - Purchase of IT Services 

 APPENDIX I - Technical specification

 APPENDIX III - Model of Acceptance 

 APPENDIX IV - Declaration of Agreement 

 

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.