Back

Venice Commission adopts important opinions on Albania and Kosovo*

Tirana & Pristina 19 June 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Venice Commission adopts important opinions on Albania and Kosovo*

Venice Commission adopted important opinions on Albania and Kosovo in the framework of the Expertise Co-ordination Mechanism (ECM). For Albania the opinions were focused on the amendments to the Law No. 97/2013 “On Audiovisual Media Service” and the appointment procedure of the Constitutional Court’s members. For Kosovo the opinion addressed the provisions of the draft Criminal Procedure Code and suspension of officials from office.      

On the first request regarding Albania, submitted by the Monitoring Committee of the Council of Europe’s Parliamentary Assembly, the Venice Commission concluded that the draft amendments, as they are formulated now, raise important issues on freedom of expression and media pluralism in Albania and are not ready for adoption. The currently discussed proposal consists of extending the jurisdiction of the Albanian Media Authority and their Complaints Committee to the online media and gives this authority new administrative power. The law in the current form would most likely have a “chilling effect” suppressing free political speech on the Internet. The opinion emphasised the necessity of ensuring ”the effectiveness of the existing legal and, in particular, judicial remedies combatting defamation and hate speech committed via online publications”.

In its second opinion on Albania, focusing on the appointment of judges to the Albanian Constitutional Court, the Venice Commission notes that the original constitutional design for the appointment of judges to the Constitutional Court was correctly interpreted by the Albanian Assembly but could not function as expected, as a result of the exceptional number of judges to be replaced due to the ongoing vetting process and of the lack of institutional co-operation between the President and Parliament, which resulted in the Constitutional Court being dysfunctional. In its communication the Venice Commission underlines the absolute need for dialogue and co-operation among state institutions.

The opinion of the Venice Commission for Kosovo reveals that the draft provisions are largely in line with the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. However both provisions may lack precision that results in intended safeguards not being incorporated in such a manner that the draft amendments are unambiguous and easy to implement. Therefore, the Venice Commission invites the legislator to re-examine the two draft amendments.

 

The Expertise Co-ordination Mechanism is a part of the EU and Council of Europe joint programme Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022, which aims to support Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey in their compliance with European standards.

 

 

 

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

 


Çfarë është Mekanizmi i Koordinimit të Ekspertizës?

Mekanizmi i Koordinimit të Ekspertizës (MKE) mundëson ekspertizë brenda sistemit të Këshillit të Evropës, në përgjigje të kërkesave për ekspertizë legjislative dhe këshillim politik përsa i përket sigurimit të drejtësisë, luftën kundër krimit ekonomik dhe luftën kundër diskriminimit, si dhe lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias, dhe çështje kushtetuese që mbulohen Brenda mandatit të Komisionit Evropian për Demokraci nëpërmjet Ligjit (i njohur si Komisioni i Venecias). Kjo bëhet në respekt të plotë me specifikat funksionuese dhe të pavarësisë të mekanizmave monitoruese të Këshillit të Evropës si dhe mundëson mbështetje të rëndësishme në proceset e pranimit në BE.

 

Kush mund të bëjë kërkesa në kuadrin e MKE-së?

Kërkesa për opinion të ekspertëve në kuadrin e MKE-së mund të bëhen nga ministrat (dhe anëtarë të tjerë të qeverisë) ose nga kryetarët e parlamenteve të vendeve përfituese.

Përveç kësaj, sidomos për çështje që janë pjesë e kompetencës së Komisionit të Venecias, si Bashkimi Evropian, edhe organet e Këshillit të Evropës (d.m.th. Sekretari i Përgjithshëm, Komiteti i Ministrave, Asambleja Parlamentare dhe Kongresi i Autoriteteve Vendore dhe Rajonale), mund të paraqesin kërkesa për asistencë nga MKE-ja. Gjithashtu, kërkesa për kontribute amicus curia e nga Komisioni i Venecias mund të bëhen edhe nga gjykatat kushtetuese.

 Më shumë informacion mund të gjendet në broshurën e MKE-së.

* Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimit lidhur me statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë së OKBsë dhe me Opinionin e GjNK-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.