Back Документарецот „Кога сме помалку“

Документарецот „Кога сме помалку“ дава преглед на животот на националните малцинства во Босна и Херцеговина. Тој ги разгледува животите на различните припадници на националните малцинства, но исто така внимателно го следи спроведувањето на заедничкиот проект на ЕУ и Советот на Европа Horizontal Facility „Зајакнување на заштитата на националните малцинства во Босна и Херцеговина“.

Филмот покажува како пет града / општини во БиХ: Брчко, Приједор, Прњавор, Сараево и Тузла ги спроведоа малите грантови доделени со проектот со цел да ги промовираат правата, културата, традицијата и јазикот на националните малцинства во БиХ во нивните градови.

Ова видео е изработено со финансиска поддршка од Европската Унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде во никој случај не можат да се преземат за да го одразуваат официјалното мислење на која било страна.