Back BiH: Strengthening the Human Rights Ombudsman to fight discrimination

Horizontal Facility animated video on strengthening the Human Rights Ombudsman to fight discrimination in Bosnia and Herzegovina.

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.