Back Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) provides opinion to public authorities in Kosovo*

Venice 13 December 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) provides opinion to public authorities in Kosovo*

The Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) was designed to provide expertise and policy advice in the context of the programme, continued to function as an important instrument for the Beneficiaries in the region, in response to related requests from public authorities.

In this framework, the Venice Commission provided an important opinion to the public authorities in Kosovo*, upon the request of the Minister of Justice of Kosovo,Ms. Albulena Haxhiu, on whether the revised draft amendments to the law on the Kosovo Prosecutorial Council implemented key recommendations defined in the previous opinion adopted in December 2021 by the Venice Commission.

According to the published opinion, the last recommendations shared with the authorities in Kosovo do not affect the general conclusion that the key issues identified by the Commission in the opinion of December 2021 have been addressed.

Read the full opinion HERE .

 

 

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Што е механизам за координација на експертиза?

Механизмот за координација на експертите (ECM) обезбедува експертиза во рамките на системот на Советот на Европа за да одговори на барањата за законодавна експертиза и совети за политики за зајакнување на правдата, борбата против економскиот криминал и борбата против дискриминацијата, како и слободата на изразување и медиумите и уставните прашања кои спаѓаат во мандатот на Европската комисија за демократија преку право (позната како Венецијанска комисија). Ова се прави со целосно почитување на независноста и функционалните специфичности на механизмите за следење на Советот на Европа и обезбедува клучна поддршка за процесите на пристапување во ЕУ. Доколку има проекти на Horizontal Facility во полето на интерес кај соодветниот Корисник, барањето за стручно мислење може директно да се прифати со тие дејствија.

 

Кој може да поднесе барање за стручно мислење според МКЕ?

Министрите (и другите членови на владата), претседателот на парламентот, шефовите на парламентарните комисии, институциите на Народниот правобранител или независните државни институции на засегнатиот корисник (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција) можат поднесе барање за стручно мислење според МКЕ. Понатаму, конкретно за прашања кои спаѓаат во областа на надлежностите на Венецијанската комисија, Европската унија, како и органите на Советот на Европа (т.е. Генералниот секретар, Комитетот на министри, Парламентарното собрание и Конгресот на локални и регионални власти) можат исто така поднесуваат барања за помош од МКЕ. Дополнително, барањата за amicus curiae брифови од страна на Венецијанската комисија можат да поднесат и од уставните судови.

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.