Natrag BiH: Strengthening the Human Rights Ombudsman to fight discrimination

Horizontal Facility animated video on strengthening the Human Rights Ombudsman to fight discrimination in Bosnia and Herzegovina.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.