Rad u ovom tematskom području fokusirat će se na zatvore i policiju (uključujući ljudska prava u policiji, zdravstvenu zaštitu u zatvorima i zaštitne mjere protiv mučenja i zlostavljanja), standarde ljudskih prava u pravosuđu (usmjeren na jačanje primjene evropske sudske prakse Suda za ljudska prava), efikasnost pravosudnih sistema (sa fokusom na analizu pravosudne statistike za optimizaciju sudske administracije) i / ili pravnu saradnju (koja će se koncentrisati na povećanje individualne nezavisnosti sudija i tužilaca i odgovornost pravosudnog sistema).

Back

Uvodi se elektronsko upravljanje podacima u zatvorima u Bosni i Hercegovini

Sarajevo 28. juli 2020.
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Uvodi se elektronsko upravljanje podacima u zatvorima u Bosni i Hercegovini

Evropska unija i Vijeće Evrope nastavljaju pružati podršku uvođenju elektronskog sistema prikupljanja, čuvanja i razmjene podataka vezanih za zatvore u Bosni i Hercegovini. Nova kompjuterska oprema koja je donirana kroz zajednički EU/VE program “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” pružiće veliki podsticaj efikasnom rukovođenju zatvora pomažući rukovodiocima i zatvorskom osoblju u korištenju preciznih i ažuriranih informacija koje su neophodne za svakodnevni rad sa zatvorenicima.

Zvaničnicima Ministarstva pravde uručena je visokokvalitetna kompjuterska oprema koja će se isporučiti zatvorskim ustanovama i data centru Vlade, čime će se omogućiti elektronsko umrežavanje sa drugim agencijama sistema krivičnog pravosuđa.

''Uvođenje informacione tehnologije u Sektor za izvršenje krivičnih sankcija i Federalno ministarstvo pravde je značajan korak naprijed ka provedbi preporuka međunarodnih organizacija i monitoring tijela kako bi se zatvorski sistemi u Bosni i Hercegovini što više približili europskim standardima i suvremenoj penološkoj teoriji i praksi. Elektronička razmjena podataka unutar zatvorskih ustanova i njihova komunikacija sa nadležnim ministarstvima pravde će uvelike olakšati postupanje i evidenciju postupanja sa zatvorenicima i pritvorenicima. Federalno ministarstvo pravde se zahvaljuje projektnim partnerima na donaciji i raduje se nastavku saradnje u implementaciji projekta'', ocijenio je Mato Jozić, federalni ministar pravde.

Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH, naglasio je stalnu i višestruku podršku EU unapređenju kapaciteta BiH u oblasti izvršenja krivičnih sankcija.

Zatvori, kao sastavni dio pravnog sistema svake zemlje, osiguravaju da se počinioci krivičnih djela privedu pravdi i da se prema njima izvrše sankcije. U doba digitalizacije, stvaranje DATA CENTARA koji služe entitetskim ministarstvima pravde i pomoć uspostavljanju elektronske arhive je važan doprinos sveobuhvatnom jačanju vladavine prava u zemlji. Ovo je direktna i konkretna podrška donosiocima odluka u rješavanju krivičnih djela iz oblasti organizovanog i ekonomskog kriminala, korupcije i svih drugih vrsta krivičnih djela”, rekao je Bizel.

Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu naglasila je značaj poštovanja prava osoba lišenih slobode u skladu sa evropskim standardima. ''Drago nam je da smo mogli doprinijeti uvođenju sistema prikupljanja zatvorskih podataka, što je i jedna od preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) organima vlasti u Bosni i Hercegovini. Suština naših projekata tehničke saradnje je pomoći zemljama članicama kao što je Bosna i Hercegovina da usklade svoje politike rada i praksu, u ovom slučaju u oblasti unapređenja humanih i socijalno učinkovitih kaznenih sankcija, sa standardima Vijeća Evrope,“ rekla je ona.

Ukupna vrijednost kompjuterske opreme i softverskih licenci koje su kupljene do sada iznosi 175 000 EUR. Dio opreme, vrijednosti oko 60 000 EUR, kupljen je u okviru faze I Horizontal Facility u maju 2019. Početni paket je sadržavao kompjutere za zatvorsko osoblje, printere i skenere.

Svrha ove kompjuterske opreme je omogućavanje elektronske razmjene podataka vezanih za zatvore između osoblja koje je u direktnom kontaktu sa zatvorenicima zaduženim za tretman i sigurnost zatvorenika, ali takođe i između osoblja i zatvorskih rukovodilaca koji nadgledaju rad zatvora. Uvezujući pojedinačne zatvorske ustanove sa višim zvaničnicima u ministarstvima pravde, različiti podnesci između zatvorenika i zatvorskog osoblja će se razmjenjivati na brži i pouzdaniji način.

Paralelno se izrađuju i različiti softverski moduli, a sveobuhvatno softversko rješenje će se koristiti u radu svake od pojedinačnih službi u zatvorima: tretmana, obezbjeđenja, zdravstvene zaštite i administrativne službe.

Ova inicijativa je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II” i njegovog projekta "Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini", koji implementira Vijeće Evrope.


Projekti u okviru teme I: Osiguravanje pravde Projekti u okviru teme I: Osiguravanje pravde
 • Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravde u Albaniji (SEJ III)
 • Podrška izvršenju sudskih odluka i olakšavanje izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u

        Albaniji    

 • Jačanje zaštite ljudskih prava zatvorenika u Albaniji
 • Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini
 • Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravde na Kosovu* - KOSEJ II 
 • Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore – faza II (2019-2022) 
 • Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori 
 • Dalje unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori  
 • Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa u Srbiji 
 • Jačanje efikasnih pravnih lijekova za kršenje ljudskih prava u Srbiji  
 • Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Srbiji 
 • Podrška poboljšanom pristupu kvalitetnijim uslugama besplatne pravne pomoći u Sjevernoj Makedoniji 
 • Unapređenje kapaciteta kazneno-popravnog sistema i mehanizma spoljnog nadzora u Sjevernoj

        Makedoniji 

 • Podrška implementaciji i izvještavanju o Akcionom planu o ljudskim pravima u Turskoj 
 • Pravosudni zavodi za kvalitet i održivost (JA-NET)
 • Inicijativa za pravnu sigurnost na Zapadnom Balkanu 
 • Jačanje kapaciteta kazneno-popravnog sistema u rješavanju radikalizacije u zatvorima na zapadnom

         Balkanu 

 • Ka boljoj evaluaciji rezultata napora za reformu pravosuđa na Zapadnom Balkanu - „Kontrolna tabla

         Zapadni Balkan“

 • HELP na Zapadnom Balkanu
 • Saradnja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope sa parlamentima Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije sa ciljem postizanja zakonodavnih poboljšanja 

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.